Aktuality

Celkem 40 milionů na podporu mezinárodní spolupráce

07.07.2012 12:38:35

Spolupráci českých technologických podniků se zahraničními partnery podporuje další program z nového produktového portfolia agentury CzechInvest. Má za cíl rozvíjet výrobu technologicky vyspělých výrobků a stimulovat spolupráci se zahraničím. Na pomoc českým podnikatelům tento Program podpory Mezinárodní technologické spolupráce nabídne celkem 40 milionů korun. Koncem června byla vyhlášena I. výzva, projekty, které uspějí a dostanou příslib dotace, budou známy 30. září letošního roku.

„Programem uvádíme do praxe uzavřené bilaterální mezinárodní dohody, ve kterých Česká republika deklarovala podporu zakládání společných podnikatelských projektů“, říká ministr průmyslu a obchodu Martin Kuba a dodává: „Jeho cílem je zintenzivnit, rozvíjet a upevňovat ekonomickou, průmyslovou a technologickou spolupráci českých firem se zahraničními, mimoevropskými subjekty a posílit tak růst konkurenceschopnosti na mezinárodním poli.“

„Zejména malým a středním podnikům, které mají omezenější přístup k finančním zdrojům, pomůže program pokrýt náklady spojené se zahraniční spoluprací,“ konstatuje generální ředitel agentury CzechInvest Miroslav Křížek. „Zároveň jim usnadní přístup k nejnovějším poznatkům i technologiím a pomůže s navazováním dalších kontaktů se zahraničními podniky,“ doplňuje.

Prioritní oblasti
Program podpory mezinárodní technologické spolupráce je financován plně ze státního rozpočtu. Klade si za cíl vznik nových projektů v prioritních oblastech, kterými jsou strojírenství, elektrotechnika a elektronika, informační a komunikační technologie, energetika a čisté technologie, biotechnologie, lékařské technologie a zemědělské a potravinářské technologie. Výsledkem programu by měly být nové patenty a prototypy, inovované výrobky a výrobní postupy. V neposlední řadě také vznik nových pracovních míst souvisejících s podpořenými projekty.

Výše dotace a uznatelné výdaje
Společný projekt českého podnikatelského subjektu a zahraničního partnera, který povede k zavedení či rozšíření výroby technologicky vyspělých výrobků, může být podpořen maximální částkou 200 tisíc eur, která zároveň nepřekročí polovinu uznatelných výdajů. Do nich lze zahrnout mzdové náklady projektu, náklady na zařízení a programové vybavení, na materiál, vodu a energie, náklady na nákup služeb včetně nákladů spojených s cestováním a ubytováním a další režijní náklady.

Přihlášené projekty se hodnotit ve dvoustupňové veřejné soutěži. Posuzován bude nejprve jejich soulad s cíli a pravidly programu. Poté nezávislí oponenti zhodnotí další kritéria, například přidanou hodnotu projektu, návratnost investic nebo podnikatelské příležitosti, které z projektu plynou. Hlavní podmínkou je to, že podpořený česko-zahraniční projekt musí vést k technologicky vyspělému výrobku.

Agentura CzechInvest si od sady nových produktů a služeb v rámci strategie Nový CzechInvest slibuje vznik tisíců nových pracovních míst a příspěvek v řádu miliard korun ročně do HDP České republiky. Speciální ekonomické zóny, zahraniční inkubátory pro domácí podnikatele, globální pokrytí akcelerátory podnikání českých firem, podpora investic a akvizic domácích podniků v zahraničí, regionální inovační centra, PPP projekty nebo důraz na lákání technologicky náročných investic – nejen tím se CzechInvest nově zabývá. Společným záměrem všech novinek je vylepšení konkurenceschopnosti české ekonomiky. Právě s tímto cílem Ministerstvo průmyslu a obchodu v minulosti připravilo zásadní koncepční dokumenty, zejména Strategii mezinárodní konkurenceschopnosti, které teď agentura CzechInvest uvádí do praxe v podobě nových opatření a služeb na podporu podnikání v České republice.

www.czechinvest.org

Automatizace a modernizace pivovarů 2020

↑ nahoru